دکتر وحید خطیبی شهردار بردسیر

  • دکتری مهندسی کامپیوتر
  • عضو هیات علمی دانشگاه
  • شهردار بردسیر از سال 96
  • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر 94 تا 96
بازگشت